Jessy red hair Angie dark hair and Lili blonde hair